Pedagogisch beleidsplan

Zoals onder doelstelling vermeld werken we op Tik Tak met de 4 opvoedingsdoelen van professor J.M.A Riksen-Walraven. Deze doelen zijn verplicht gesteld door de Wet Kinderopvang als richtlijn voor de opvang van kinderen in Nederland. Deze opvoedingsdoelen hebben we gekoppeld aan 4 pijlers zoals wij de kinderen zien en begeleiden op Tik Tak.

Emotionele veiligheid - ieder kind is kostbaar

Kinderen zijn kostbaar. Daarom wil kinderopvang Tik Tak opvang bieden in een veilige en gezonde omgeving. Het bieden van een veilige opvoedingsomgeving bestaat uit twee aspecten:
Fysieke veiligheid: zorg dragen voor een gezonde en veilige omgeving, waar kinderen kunnen spelen zonder blootgesteld te worden aan ongezonde en onveilige factoren.:
Emotionele veiligheid: zorg dragen voor een vertrouwde omgeving, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich geliefd en gerespecteerd weten.:
Kinderen zijn een kostbare gave van God. Ouders vertrouwen de zorg van hun kind aan ons toe. Dit ziet kinderopvang Tik Tak als een bijzondere taak en wil hier op een goede manier invulling aan geven. Dit betekent ten eerste dat de kinderen de praktische zorg krijgen die ze nodig hebben: voeding, verschoning en naar bed brengen. En voor schoolkinderen: het ophalen uit school, eten en drinken en een gevarieerd activiteiten aanbod. Belangrijker nog is dat deze zorg op een liefdevolle manier geboden wordt. Pedagogisch medewerkers kennen de kinderen goed en zijn voldoende gekwalificeerd. Zij bouwen een band met de kinderen op en bieden structuur en voorspelbaarheid. We werken met vaste groepsindelingen en een duidelijk dagritme. Het bieden van veiligheid is van primair belang. Zowel fysiek als emotioneel. Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. :
Ieder kind is bij ons welkom en wordt gezien en gehoord.

Persoonlijke competenties - ieder kind is uniek

Ontwikkeling van de persoonlijke competentie is het bevorderen van persoonskenmerken zoals flexibiliteit, creativiteit, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, veerkracht en probleemoplossend vermogen. Kinderen moeten zich deze vaardigheden eigen maken net zoals praten, denken en bewegen. Door na te doen, uit te proberen en uitgedaagd te worden, worden al deze vaardigheden ontwikkeld. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Pedagogisch medewerkers stimuleren deze ontwikkelingen. Ieder kind is uniek, geschapen door God met zijn of haar persoonlijkheid en talenten. Het kind mag leren deze gave te gebruiken. In de opvang staat de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van het kind centraal. Pedagogisch medewerkers hebben daarom aandacht voor de interesse van de kinderen. Zij mogen aangeven waar hun wensen en voorkeuren liggen bij de keuze voor activiteiten. Tegelijk willen we de kinderen ook uitdagen om nieuwe activiteiten uit te proberen om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Het activiteitenaanbod is gevarieerd zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, denk aan: geluid- en beweegspelletjes voor de allerkleinsten, knutselactiviteiten, verkleden en rollenspellen, gezelschapsspellen, dans en muziek en buiten je eigen omgeving leren kennen. Het Vroeg- en Voorschoolse Educatie programma van Startblokken is geïntegreerd in onze dagopvang.:

Sociale competenties - ieder kind hoort erbij

Bij de sociale ontwikkeling gaat het erom hoe het kind met anderen omgaat en hoe het kind zichzelf ziet in relatie tot anderen. Kinderen krijgen steeds meer inzicht in zichzelf en in hun relaties met anderen. Jonge kinderen zijn nog voornamelijk op hun ouders of verzorgers gericht. Pas in de peuter- en kleutertijd ontstaat er meer aandacht voor leeftijdsgenootjes. Hun wereld wordt groter en dat leidt er toe dat zij zich sociaal steeds verder kunnen ontwikkelen. Zij leren zichzelf beter kennen, ook als persoon, los van het gezin waar zij uit komen. Tijdens het spelen met leeftijdsgenoten leren zij zich verplaatsen in anderen, ruzies op te lossen en verschillen te overbruggen. Voorbeelden van sociale competenties:

 • Hulp vragen en ontvangen
 • Gevoel van erbij horen, verbondenheid met anderen
 • Anderen aanvoelen en rekening houden met elkaars gevoelens
 • Samen spelen
 • Bijdragen aan het geheel en helpen

Kinderen komen niet als eenling ter wereld; zij maken deel uit van een gezin. In het gezin wordt voor elkaar gezorgd, wordt meegeleefd met elkaar en waarden en normen met elkaar gedeeld.
Kinderopvang Tik Tak wil deze gemeenschapszin voortzetten in de opvang. Op onze locatie is gekozen om met een verticale groep te werken, waar broertjes en zusjes op één groep worden opgevangen en waar zowel groot als klein een plek hebben. Net als in het gezin worden kinderen geleerd om rekening te houden met elkaar en elkaar te helpen. De groepen zijn huiselijk ingericht met verschillende plekken die uitnodigen tot samenzijn, of indien een kind dit nodig heeft, zich terug te kunnen trekken.

Normen en waarden - ieder kind draagt bij

Waarden zijn de grondbeginselen die ons vertellen wat wel of niet belangrijk is in het leven, wat wel of niet wenselijk is, wat wel of niet goed is. Voorbeeld van waarden: eerlijkheid, trouw, respect. Normen zijn de geschreven en ongeschreven regels en afspraken die gebaseerd zijn op de waarden. Bijvoorbeeld: ook leugentjes om bestwil zijn ongeoorloofd, ik verdedig mijn vrienden door dik en dun en ik zorg ervoor dat ik altijd op tijd ben, je fietst niet door rood licht.
Kinderen dragen bij door mee te helpen met kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte en materiaal.
Wij maken allen deel uit van Gods schepping. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met onze middelen en onze leefomgeving. Dit noemen wij ‘goed rentmeesterschap’. Kinderopvang Tik Tak wil kinderen bewust maken van hun aandeel in de schepping. Natuur en duurzaamheid, zijn hierbij onze kernwoorden. In onze activiteiten komt dit terug door te werken met thema’s rondom natuur, zoals het wisselen van de seizoenen, werken met kosteloos en natuurlijke materialen en buitenspelen. Het is ons streven om dagelijks met de kinderen die dit kunnen naar buiten te gaan, ook bij wisselende weersomstandigheden.

Normen en waarden op Tik Tak
Kinderopvang Tik Tak ziet het als de taak van de ouders om hun kind op te voeden volgens de eigen waarden en normen. Maar omdat kinderen op de opvang deel uitmaken van een groep en relaties aangaan met leeftijdsgenoten en met de pedagogisch medewerkers, is het nodig om omgangsregels te hanteren. Wanneer kinderen op de opvang zijn, vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren en accepteren. Elk kind mag er zijn met zijn eigen gevoelens, gedragingen en behoeften. We helpen kinderen de onderlinge verschillen te zien en te waarderen, ook als die anders zijn dan zij gewend zijn. Er zijn ook regels vastgelegd over hoe kinderen om dienen te gaan met de ruimte en het spelmateriaal. Deze zijn er niet om kinderen in een keurslijf te dwingen, maar om ervoor te zorgen dat kinderen veilig met elkaar kunnen spelen en ieder kind de ruimte krijgt om zich te ontplooien. Ieder kind draagt bij aan de sfeer en het plezier op de groep. Bij de uitleg van de regels wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind. Zoals hiervoor werd beschreven, maken kinderen een morele ontwikkeling door. Jonge kinderen hebben een andere uitleg van regels nodig dan oudere kinderen.
Regels kunnen per opvangsoort verschillen en zijn daarom terug te vinden in de werkplannen van de dagopvang en de BSO. Wanneer de waarden / normen van ouder(s) / verzorger(s) afwijken van die van onze organisatie zullen we proberen daar rekening mee te houden en in te passen in de regels.

Belonen en corrigeren
Juist omdat het moreel besef nog erg in ontwikkeling is, hebben kinderen veel behoefte aan duidelijkheid over wat wel en niet mag. Deze duidelijkheid wordt geboden door belonen en corrigeren. Kinderen worden geprezen als zij het goed doen, goed mee doen en rekening houden met elkaar. Complimenten en aanmoedigingen vergroten het zelfvertrouwen van het kind. Duidelijkheid bieden houdt ook in het corrigeren van negatief gedrag. Soms willen kinderen even dwars zijn, hun ongenoegen uiten of weten ze eenvoudig geen andere manier om iets op te lossen. In dat geval zal de pedagogisch medewerker eerst achterhalen wat de oorzaak is van het gedrag. Verveelt een kind zich, lukt iets niet en raakt het kind daardoor gefrustreerd, of heeft het even zijn dag niet? Vaak kan probleemgedrag eenvoudig opgelost worden door te praten met het kind en wat extra aandacht te geven. Er zijn echter situaties die vragen om een strengere aanpak bijvoorbeeld als een kind met zijn gedrag een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. De pedagogisch medewerker grijpt dan als volgt in:

 • Het kind wordt uit de situatie gehaald en apart genomen
 • Het kind mag vertellen wat er is gebeurd
 • De leid(st)er zorgt ervoor, dat niet het kind zelf wordt afgewezen, maar dat het gedrag niet wordt geaccepteerd en waarom.
 • Het kind wordt gevraagd zijn excuses te maken
 • De leid(st)er laat weten dat hij/ zij niet ‘boos’ is en het kind mag weer gaan spelen, de liefde voor het kind mag NOOIT in het geding zijn, wat er ook gebeurt
 • Bij de overdracht laat de leid(st)er aan de ouders weten wat er is gebeurd en hoe de situatie is aangepakt.

Bij langdurige gedragsproblemen zal de pedagogisch medewerker een gesprek aangaan met de ouders om het probleem te bespreken en naar een goede oplossing te zoeken. Eén van de mogelijkheden is om het kind te laten observeren door een pedagoog. Deze kan het gedrag in kaart brengen en aanwijzingen geven over hoe met het kind om te gaan. Soms kan het nodig zijn ouders te adviseren andere meer gespecificeerde hulp te zoeken.

Doelgroepen

Kinderopvang Tik Tak biedt verschillende vormen van kinderopvang.

Hele dagopvang (HEDO):

Op de PUPPY’S vangen we kinderen op vanaf 0 tot en met 2 ½ jaar.

 • Op de VLINDERS vangen we kinderen op vanaf 2 tot en met 4 jaar.
 • De kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.30 tot 18.30 uur. Er is ook mogelijkheid om het kind om 7.00 uur te brengen of 19.00 uur te halen, dit gebeurt alleen op aanvraag.

Halve dagopvang (HADO):

Op de PUPPY’S vangen we kinderen op vanaf 0 tot en met 2 ½ jaar.

 • Op de VLINDERS vangen we kinderen op vanaf 2 tot en met 4 jaar.
 • Deze kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.30 tot 13.00 uur.

Vroeg- en voorschoolse opvang (VVE):

Vroeg- en voorschoolse educatie(VVE) is een programma wat op peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en in scholen wordt aangeboden aan jonge kinderen met een taalachterstand. Het tijdig signaleren van een mogelijke taalachterstand is van groot belang. Kinderdagverblijven zijn bij uitstek geschikt om kinderen te ondersteunen in de (taal) ontwikkeling. De kinderen worden gedurende een halve dag opgevangen en begeleid door gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Kinderopvang Tik Tak heeft inmiddels zeven gecertificeerde medewerkers die VVE mogen geven.

Christelijke Kinderopvang Tik Tak (CKTT) kan hierbij kwaliteit bieden door middel van:

 • Het programma STARTBLOKKEN
 • De kinderopvang werkt nauw samen met de scholen. Hierbij is sprake van een warme overdracht.
 • De doelgroepkinderen dienen minstens 3 dagdelen van 4 uur per week het programma te volgen. De kinderen starten op een leeftijd van 2 ½ jaar en volgen het gehele programma.
 • Kinderen worden intensief begeleid.
 • Er is personeel wat VVE gecertificeerd is, andere personeelsleden gaan de cursus volgen.
 • Ouderbetrokkenheid maakt structureel onderdeel uit van de voorschool.

Kinderen met een V (voor) en V (vroegschoolse) E (educatie) indicatie worden op de Vlinders opgevangen van 8.30 tot en met 12.30 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn ze vrij.

Buitenschoolse opvang (BSO):

Kinderen vanaf 4 jaar tot en met 13 jaar die naar school gaan worden na schooltijd en tijdens de vakanties opgevangen op de twee BSO - groepen.
De kinderen worden opgevangen samen met andere kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij brengen hun vrije tijd samen door: voor schooltijd, na school, op woensdagmiddag en in de vakanties.
Op de BSO VLINDERS vangen we kinderen op vanaf 4 tot en met 6 jaar. Gezamenlijk met de HEDO VLINDERS vanaf 2 tot en met 4 jaar.
Op de BSO RAKKERS vangen we kinderen op vanaf 6 tot en met 13 jaar.
De kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag vanaf 14.00 tot en met 18.30 uur. In de vakantieperiodes kunnen de kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.30 tot 18.30 uur. In de vakantie moeten de BSO - kinderen aanwezig zijn vanaf 9.30 tot en met 16.30 uu. Er is ook mogelijkheid om het kind om 7.00 uur te brengen en om 19.00 uur te halen, dit gebeurt alleen op aanvraag.
Mocht het zo zijn dat er maar 1 of 2 kinderen bij de buitenschoolse opvang zijn, voegen we het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang samen, in overleg met de ouders en mits dit i.v.m. kind aantal en grootte van de ruimte mogelijk is.

Voorschoolse opvang (VSO):

Kinderen vanaf 4 jaar tot en met 13 jaar die naar school gaan kunnen voor schooltijd opvangen worden op Tik Tak. Afhankelijk van het aantal VSO - kinderen worden ze opgevangen op de Puppy’s en/of de Vlinders.
Deze kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.30 tot en met 8.30 uur. Er is ook mogelijkheid om het kind om 7.00 uur te brengen, dit gebeurt alleen op aanvraag.

Flexibele opvang (HEDO/HADO/BSO):

Kinderen met ouders die wisselende diensten/ tijden/ dagen werken kunnen ook bij Tik Tak terecht. Deze kinderen kunnen op wisselende dagen afhankelijk van het soort opvang (HEDO,HADO of BSO) en passend bij hun leeftijd op de Puppy’s, Vlinders of Rakkers opgevangen worden.
Dit houdt in dat ouders een week van tevoren aangeven, wanneer zij gebruik willen maken van onze opvang. De directeur kijkt of dit mogelijk is in verband met het beroepskracht - kindratio (BKR).

De kinderen worden opgevangen van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.30 tot 18.30 uur. Er is ook mogelijkheid om het kind om 7.00 uur te brengen en 19.00 uur te halen, dit gebeurt alleen op aanvraag.