Pedagogisch beleidsplan

Wij hechten veel waarde aan goede contacten zowel extern als intern, om zo te komen tot een optimale samenwerking. De middelen die we hiervoor gebruiken zijn:

Internetsite

Kinderopvang Tik Tak heeft een internetsite om ouder(s) verzorger(s) en geïnteresseerden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en andere praktische zaken. Ook is hier het pedagogisch beleidsplan te downloaden: www.christelijkekinderopvangtiktak.nl

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats voordat een kind voor het eerst naar het dagverblijf of de BSO wordt gebracht of komt. De pedagogisch medewerker neemt samen met de ouder(s)/verzorger(s) alle praktische zaken door die komen kijken bij de opvang van hun kind. Het gaat om een wederzijdse kennismaking waarbij ouders hun wensen en verwachtingen kenbaar kunnen maken en de leid(st)er vertellen over het dagelijks reilen en zeilen op de groep.

Tijdens dit gesprek zal u gevraagd worden of uw kind het rijksvaccinatieprogramma volgt. Dit is voor Tik Tak een vereiste wil uw kind bij ons geplaatst wordt. Op de dagopvang en de BSO zijn de breng- en haalmomenten de aangewezen momenten om even met de ouders of verzorgers overleg te plegen. Verder krijgt elk kind op de dagopvang tot 1 jaar oud een eigen schriftje waarin dingen verteld kunnen worden zowel over thuis als de opvang, maar waar ook praktische zaken in vermeld kunnen worden, zoals eventuele veranderde voeding. Zo kan de opvang goed aansluiten bij het ritme van thuis en andersom. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind komen halen van de BSO, zal de BSO -leidster hen altijd vertellen hoe de dag of middag is verlopen. Zo blijven ouders op de hoogte van alle belevenissen en kunnen praktische zaken worden afgestemd.

Mededelingenbord/raam

Hierop wordt belangrijke informatie vermeld voor de ouders, zoals belangrijke data en sluitingsdagen, mededelingen van de oudercommissie, de nieuwsbrief en activiteiten waar de kinderen mee bezig zijn.

Nieuwsbrief

Elke maand gaat er een nieuwsbrief uit voor ouder(s)/verzorger(s). In deze nieuwsbrief staan feiten, gebeurtenissen van de afgelopen tijd, dingen die gaan komen, vakanties etc. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen te allen tijde een individueel gesprek aanvragen om geïnformeerd te worden en wederzijds uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind. Minimaal één keer per jaar wordt er voor de ouder(s)/verzorger(s) een avond georganiseer.

Pedagogische plannen

In het intakegesprek bespreken pedagogisch medewerkers (directeur) het pedagogisch beleidsplan met ouder(s)/verzorger(s). In het pedagogisch werkplan is per vestiging concrete informatie vermeld over het handelen van pedagogisch medewerkers. Dit plan is in te lezen op de locatie. Verder hebben alle pedagogisch medewerkers een exemplaar van beide plannen. Zij werken aan de hand van de richtlijnen uit de plannen.

Oudercomissie

Om het uitbrengen van adviezen door ouder(s)/verzorger(s) te regelen heeft kinderopvang Tik Tak een oudercommissie. Met deze commissie beschikt kinderopvang Tik Tak over een goede gesprekspartner die namens de ouder(s)/verzorger(s) spreekt. De bevoegdheden van de commissie en de procedures waaraan de organisatie en de commissie zich moeten houden, zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie. Hierin staan o.a. regels met betrekking tot advisering door de commissie.

Klachtenprocedure

Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) soms een klacht hebben. Klachten zijn altijd bespreekbaar, zullen professioneel behandeld worden en indien mogelijk verholpen worden. Kinderopvang Tik Tak is aangesloten bij de geschillencommissie. Deze commissie voldoet aan de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Kinderopvang Tik Tak heeft een procedure klachtafhandeling, waarin de verdere afhandeling uitgelegd wordt.