Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang op Tik Tak

Groepsindeling

De kinderopvang op Tik Tak bestaat uit: Hele dagopvang (HEDO), Halve dagopvang (HADO), Vroeg -en Voorschoolse Educatie (VVE) en Flexibele opvang. Deze opvangsoorten zijn onderverdeeld over 2 stamgroepen, De Puppy’s en de Vlinders.
Er zijn vastgestelde normen van de GGD voor wat betreft het aantal kinderen die in een groep mogen worden opgevangen door 1 pedagogisch medewerker. Beroepskracht - kindratio (BKR). Wij kiezen bewust voor een kleinschalige opvang.
Volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)mogen we 29 kinderen tussen de 0 en 4 jaar opvangen verdeeld over de Puppy’s en de Vlinders. De verdeling van deze 29 kindplaatsen zijn als volgt verdeeld over de groepen.

De Puppy’s

Maximaal 13 kinderen van 0 t/m 2 ½ jaar met 3 pedagogisch medewerker(s) De verhouding tussen het aantal kinderen en aantal leid(st)ers is als volgt:

 • Eén pedagogisch medewerker per drie kinderen tot één jaar.
 • Eén pedagogisch medewerker per vijf kinderen tot twee jaar.
 • Eén pedagogisch medewerker per zes kinderen van twee tot drie jaar.
 • Eén pedagogisch medewerker per acht kinderen van drie tot vier jaar.

De Vlinders

Van 8.30-13.00
Maximaal 16 kinderen van 2,5 t/m 4 jaar met 2 pedagogisch medewerksters/leidsters.
De verhouding tussen het aantal kinderen en pedagogisch medewerker(s) is als volgt:

 • Eén pedagogisch medewerker per acht kinderen van twee tot vier jaar

De Vlinders en BSO Vlinders

Van 14.15-18.30 uur
Maximaal 10 kinderen van 4 tot 6 jaar.
Maximaal 12 kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. (Volgens de BKR bij een combinatiegroep van Kinderopvang/BSO)
Maximaal 16 kinderen van 2 ½ tot 6 jaar in totaal met 2 pedagogisch medewerksters/leidsters.
De verhouding tussen het aantal kinderen en pedagogisch medewerker(s) is als volgt:

 • Eén pedagogisch medewerkers per acht kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

De opvang vindt plaats in stamgroepen. Dat wil zeggen dat kinderen ingedeeld zijn in een vaste groep, zodat zij steeds dezelfde leid(st)ers om zich heen hebben. Wij bieden flexibele opvang aan, wat inhoud dat er per dag andere kinderen aanwezig kunnen zijn. De stamgroep is een groep vaste kinderen met vast dagen, die zijn vertrouwd voor de kinderen. De kinderen die flexibel zijn komen regelmatig en zijn bekenden op de groepen en van de pedagogisch medewerkers.
Kinderen, vooral jonge kinderen, hebben behoefte aan een bekende, veilige omgeving. Deze vertrouwde omgeving bestaat enerzijds letterlijk uit de omgeving, de ruimte waar een kind verblijft, en anderzijds is het van belang dat mensen die het kind ziet vertrouwd zijn; dit zijn de leidsters en de andere kinderen van de groep.

Een stamgroep is een groep bekende mensen. In het geval van een kinderdagverblijf zijn dit bekende kinderen en bekende, vertrouwde pedagogisch medewerkers
Een stamgroep ruimte is een vaste, bekende ruimte waar kinderen spelen, begeleid en verzorgd worden. De groepsruimte wordt verlaten als de kinderen naar buiten gaan, wanneer we buiten gaan wandelen, wanneer er een uitstapje is en wanneer we naar de gymzaal van de Kardinaal Alfrinkschool gaan. En natuurlijk bij het slapen in de slaapkamer. Er zijn altijd 1 of 2 of 3 leidsters/pedagogisch medewerkers op de groepen aanwezig. Dit is wel afhankelijk van de grote van de groep, hierbij wordt rekening gehouden met vastgestelde normen van de GGD (zie hierboven). De pedagogisch medewerkers worden ondersteund voor de groepshulp. Daarnaast zijn er ook gekwalificeerde, bekende en vertrouwde invalleidsters die meewerken op Tik Tak.

De Puppy’s
Op deze groep vangen we kinderen op vanaf 10 weken tot en met 2,5 jaar. Dit is een verticale groep waarin kinderen met elkaar kunnen spelen, maar ook van elkaar kunnen leren. Deze groep heeft vaste, vertrouwde pedagogisch medewerkers en een eigen vaste groepsruimte die afgestemd is op veiligheid en de speel- en ontwikkelingsbehoefte van onze jongste kinderen. Voor alle kinderen op de Puppy’s is een bedje in de slaapkamer aanwezig waarin ze kunnen rusten. Alle kinderen beschikken ook over een eigen laatje waarin de belangrijkste verzorging - en voedingsspullen neergelegd kunnen worden. Bij het rusten, voeden en verzorgen wordt gekeken naar de behoeftes van het kind en overlegd met de ouders/verzorgers.
Bij de Puppy’s werken twee (en als de stamgroep die vereist 3), vaste pedagogisch medewerkers.

Op maandag en dinsdag is dat Annet
Op dinsdag, donderdag en vrijdag is dat Susanne
Op maandag woensdag en vrijdag is dat Els
Op maandag woensdag en donderdag is dat Kasia.
De vaste invaller is Irma.
Zijn er meer dan 3 baby’s, kinderen onder de 1 jaar, op de groep dan wordt een derde beroepskracht ingezet.

De Vlinders
Op deze groep vangen we kinderen op vanaf 2,5 jaar tot en met 4 jaar. Dit is ook een verticale groep waarin de kinderen van de HEDO en HADO opgevangen worden. Kinderen die een VVE -indicatie hebben komen vanaf 2,5 jaar op de Vlinders, wanneer er plaats is. Hier hebben we voor gekozen zodat de VVE -begeleiding op de Vlinders intensiever aangeboden kan worden. En op deze manier hoeven de VVE -kinderen die 2,5 jaar worden niet opnieuw te wennen aan een andere groep en andere leidsters. Zij verblijven hun hele VVE -traject (tot dat ze 4 jaar worden) op de Vlinders.
De Vlinders bestaat dus uit kinderen van de HEDO, HADO en VVE ( het komt ook voor dat kinderen van de HEDO of HADO een VVE -indicatie hebben, zij volgen dan wel het dagprogramma van de HEDO of HADO). Deze groep heeft vaste, vertrouwde pedagogisch medewerkers en een eigen vaste groepsruimte die afgestemd is op veiligheid en de speel- en ontwikkelingsbehoefte van de oudere kinderen. De ruimte bevat vaak een speelhoek die afgestemd is op het actuele thema. Ook zult u werkjes en spullen zien die te maken hebben met het actuele thema. Elke dag is er een VVE- gecertificeerde leidster aanwezig om het programma STARTBLOKKEN uit te voeren en om de VVE -kinderen specifiek te begeleiden waar ze dat nodig hebben. Denk aan woordjes leren met voorwerpen, verteltafel gebruiken bij een boekje, etc. Voornamelijk activiteiten die gericht zijn op taalaanbod.
Voor de kinderen die nog tussen de middag slapen is een bedje in de slaapkamer aanwezig of als zij nog een rustmoment nodig hebben dan rusten zij op een groep of plekje waar het rustig is. De kinderen die 2 dagdelen of meer komen beschikken ook over een eigen laatje waarin de belangrijkste verzorgingsspullen (denk aan luiers, schone kleren, knuffel voor het slapen) neergelegd kunnen worden. De kinderen eten en drinken op vaste momenten, zoals hieronder in het dagprogramma beschreven.

Het dagprogramma

De Puppy’s
Het programma op de Puppy’s is als volgt:
Vanaf 7.00/7.30 uur kunnen de kinderen gebracht worden op de Vlinders. De leidster die de locatie opent zorgt ervoor dat er een veilige speelomgeving is op deze groep voor de allerkleinste. Doordat we een kleine locatie zijn is dit voor de kinderen een bekende groepsruimte met bekende kinderen (vaak ook broertjes en/of zusjes) en bekende pedagogisch medewerkers. Om 7.30 uur komt de 2de pedagogisch medewerker binnen die de Puppy’s meeneemt naar hun eigen groepsruimte. Zij krijgt over de al aanwezige Puppy’s een overdracht van de 1e leidster.

Tot 9.30 uur kunnen de kinderen gebracht worden en staat er voor de ouders koffie/thee klaar zodat zij rustig hun kind kunnen overdragen aan de pedagogisch medewerkers en rustig afscheid kunnen nemen van hun kind. Door een goede afstemming over en weer zullen de leidsters in staat zijn om de kinderen beter te begrijpen en te begeleiden. Gedurende de dag wordt er voor kinderen in de leeftijd tot 1 jaar in een schriftje bijgehouden hoe de dag van dat kind is verlopen. Dit kan gaan over bijv. slaapgedrag tot voeding en gedrag. Of bijzonderheden. Regelmatig wordt er een verhaaltje geschreven over wat het kind die dag gedaan heeft.

Bij binnenkomst spelen de kinderen vrij in het lokaal met het materiaal, zoals puzzels, blokken, poppen etc. De jongste kinderen die daar behoefte aan hebben worden gevoed en/of in het bed gelegd voor hun eerste rustmoment.
Tussen 8.00 en 9.00 uur komen alle pedagogisch medewerkers binnen. Om 9.30 uur gaan de kinderen met hun vaste groep en vaste pedagogisch medewerkers aan tafel voor een koekje en drinken. De dag wordt met elkaar begonnen! Tijdens tafelmomenten wordt ook vaak een activiteit aangeboden zoals zingen, voorlezen, groepsgesprek over het thema etc. Om 11.30 uur en tussen 15.00 uur zijn ook tafelmomenten. Om 11.30 uur gaan de kinderen lunchen, meestal eten zij dan boterhammen en drinken ze melk. Dit kan nog weleens afgewisseld worden met andere lunchproducten zoals worstjes, pannenkoeken, komkommer, tomaat, ei, etc. Wel met het oog op de leeftijd en gezondheid van de kinderen en in overleg met de ouders. En om 15.00 uur gaan de kinderen fruit eten. Rond 17.00 uur krijgen de kinderen nog een klein koekje en eventueel drinken aangeboden zodat ze niet al te hongerig naar huis gaan.

Naast de eet- /tafelmomenten worden er allerlei activiteiten aangeboden als knutselen, buitenspelen, binnenspelen in de hoeken, dansen, etc. Deze activiteiten hebben te maken met het thema. Tussendoor zijn er ook verzorgingsmomenten (bv. plassen, verschonen, slapen) en voedingsmomenten (bv. flesje, fruithapje, etc.). En er wordt natuurlijk uitgebreid met de kinderen geknuffeld en plezier gemaakt.

Op de Puppy’s wordt ook gewerkt met het VVE -programma Startblokken. Dit houdt in dat er ongeveer elke 6 à 8 weken een nieuw thema aan de orde komt met bijpassende activiteiten afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de jongste kinderen.
Op de Puppy’s gaan veel kinderen vaak nog 1 of meerdere keren naar bed om te rusten. Dit doen de kinderen in de slaapkamer in hun eigen bedje. Door middel van de babyfoon houdt de leidster de kinderen in de gaten en wordt regelmatig even in de slaapkamer gekeken of alles goed gaat. Bij een onrustig slapend kind blijft de pedagogisch medewerker even in de slaapkamer om hem of haar op het gemak te stellen.

Om 13.00 uur worden de kinderen van de Halve Dagopvang (HADO) opgehaald, veel van de andere kinderen liggen dan al op bed, het haalmoment veroorzaakt niet veel onrust op de groep omdat het dan vaak rustig is. Het kind kan rustig afscheid nemen van de Puppy’s, en de pedagogisch medewerker kan het kind overdragen aan de ouders.

Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen van de Hele Dagopvang (HEDO) opgehaald worden. De ouders mogen ook eerder komen maar dit gebeurt dan wel in overleg. Zoals bijvoorbeeld voor de kinderen van de flexibele opvang. Het kind neemt afscheid van de groep en de leidster draagt het kind over aan de ouders. De pedagogisch medewerkers dienen er altijd van op de hoogte te zijn als een kind door iemand anders dan zijn eigen ouders opgehaald wordt; het kind wordt niet zomaar meegegeven. Als het een onbekende is dan belt de pedagogisch medewerker een van de ouders om dit te checken.

De Vlinders
Het programma op de Vlinders is als volgt: Vanaf 7.00/7.30 uur kunnen de Vlinders van de HEDO gebracht worden. We proberen per dag zoveel mogelijk dezelfde pedagogisch medewerker de locatie te laten openen om vertrouwdheid en bekendheid te bieden. Het gaat om een klein aantal kinderen die al zo vroeg naar Tik Tak komen.

Om 7.30 uur komt de 2de pedagogisch medewerker binnen die de Puppy’s meeneemt naar hun eigen groepsruimte. Zij krijgt over de al aanwezige Puppy’s een overdracht van de 1e leidster.
Tussen 8.30 en 9.00 uur komt de 2de pedagogisch medewerkster binnen van de Vlinders. Vanaf deze tijd komen ook de kinderen van de HADO en de kinderen met alleen een VVE -indicatie binnen. Deze kinderen gaan vaak spelen in de verschillende hoeken. Op de drukkere dagen wordt zij ondersteunt door de Puppy collega’s om de binnenkomst en afscheid zo prettig mogelijk te laten verlopen voor de kinderen en de ouders. Tot 9.30 uur kunnen de kinderen gebracht worden en staat er voor de ouders koffie/thee klaar zodat zij rustig hun kind kunnen overdragen aan de pedagogisch medewerker en rustig afscheid kunnen nemen van hun kind. Door een goede afstemming over en weer zullen de pedagogisch medewerkers in staat zijn om de kinderen beter te begrijpen en te begeleiden.

De kinderen die binnenkomen gaan vaak een activiteit aan tafel doen zoals een puzzel maken of tekenen o.i.d. Dit doen ze vaak eerst samen met hun ouders/verzorgers waarna de pedagogisch medewerker de begeleiding/hulp overneemt en met het kind afscheid neemt van de ouder/verzorger en verder gaat met de activiteit. Zo kan het kind rustig wennen aan de groep en de groepsruimte omdat het vanaf de hoge tafel veel overzicht heeft en een eigen plekje om zijn/haar eigen ‘ding’ te doen. Wanneer het kind ‘gewend’ is gaat het vaak uit zichzelf in de hoeken spelen.

Om 9.00 of 9.30 uur komen ook de andere pedagogisch medewerkers binnen waarvan er 1 of 2 bij de Puppy’s en de ander bij de Vlinders meewerkt. De pedagogisch medewerkers rapporteren alle bijzonderheden in een overdracht map welke alle pedagogisch medewerkers bij binnenkomst lezen zodat iedereen op de hoogte is over de kinderen op hun groep.
Om 9.30 uur begint het kringmoment met thee en een koekje voor de Vlinders. In de kring beginnen we ook met de VVE- activiteiten die gepland staan voor die dag/week zoals een kringgesprek over het actuele thema, nieuwe woorden, voorlezen, uitspelen van een situatie etc. Tot 11.30 uur wordt er verder nog buiten gespeeld, gewerkt in kleine groepjes met VVE -activiteiten zoals knutselen, spelen in de themahoek, een spel spelen, liedjes gezongen, etc. En we gaan natuurlijk met de kinderen naar de WC en/of worden zij verschoond.

Alle kinderen gaan om 11.30 uur een boterham eten. Ze krijgen aan tafel veel aandacht van de pedagogisch medewerkers voor het smeren van hun eigen brood en eten met een vork en kan er uitgebreid gekletst worden over van alles en nog wat. Er wordt in een gezellige en rustige sfeer gesmuld van de boterhammen. Bij de boterhammen drinken we een beker melk.
De kinderen krijgen zo allemaal een gezonde lunch aangeboden die ze in gezelschap van de groep ook zonder problemen op eten. In tegenstelling tot thuis waar ze vaak moeite hebben met het eten van een boterham en drinken van een beker melk. Daarom hebben we ervoor gekozen om het eetmoment gezamenlijk te doen.

Na het eten gaan alle kinderen op de bank een boekje lezen totdat alle VVE -kinderen om 12.30 uur opgehaald zijn. Het boekje lezen is een rustmoment op de groep. Zo kunnen we ook rustig afscheid nemen van de VVE -kinderen en kunnen we een overdracht geven aan de ouders. Daarna wordt er weer gespeeld. En om 13.00 uur worden de laatste HADO -kinderen opgehaald. Van hen wordt afscheid genomen door de kinderen en de pedagogisch medewerkers een overdracht geven aan de ouders. Dit gaat vaak om een 1 of 2 HADO -kinderen die naar huis gaan en klein groepje HEDO -kinderen die niet slapen. Het is dan ook op de groep rustig waardoor het afscheid en ophalen ook kalm gebeurd en niet storend is voor de kinderen. Zij weten ook van elkaar welke kinderen na de boterham gehaald worden omdat dit tijdens het eten ook besproken wordt. De kinderen zijn voorbereidt op het naderende afscheid/wisseling op de groep.

De kinderen die er behoefte aan hebben gaan om 12.30 uur naar bed om uit te rusten. De andere kinderen gaan vrij spelen en/of een kleine activiteit doen met de pedagogisch medewerker (die niet met pauze is) als zij hier behoefte aan hebben. Tevens worden de kinderen die dat nodig hebben verschoond en gaan ze naar de wc. Om 14.00 uur komen ook de kinderen uit bed die gerust hebben en krijgen zij ook de nodige verzorging.

Rond 14.00 uur gaan alle HEDO –kinderen aan 1 tafel met de pedagogisch medewerkers die hen fruit geeft en iets te drinken. En aan tafel doen zij vaak een gezamenlijke activiteit die aansluit bij het thema. Vanaf 14.15 uur komen de BSO -kinderen uit school. Zij worden door een andere pedagogisch medewerker gehaald en begeleidt hen bij het opruimen van hun spullen, toiletgang en handen wassen. Zij mogen spelen totdat de HEDO -kinderen klaar zijn aan tafel of totdat de 2de pedagogisch medewerkster klaar is met het halen van alle kinderen. Zij krijgen dan apart fruit en drinken en kunnen aan haar vertellen hun dag was. Zo krijgen ze na schooltijd de aandacht die ze verdienen. Vervolgens kijkt deze pedagogisch medewerker met de BSO -kinderen wat ze gaan doen. Sluiten ze zich aan bij de HEDO -kinderen of willen ze iets anders doen?

Bij binnenkomst groeten de HEDO en BSO -kinderen elkaar (vaak ook broertjes/zusje of vriendjes/vriendinnetjes) en na de tafelactiviteit gaan de HEDO -kinderen vaak met plezier samen spelen met de BSO -kinderen in de hoeken of aan tafel wordt er gekleurd en/of gepuzzeld. Zo worden de HEDO -kinderen een duidelijke overgang geboden van de ochtend naar de middag met de BSO, kunnen zij aan tafel overzichtelijk met een pedagogisch medewerker de grotere kinderen binnen zien komen en er even aan wennen dat zij er zijn. Vaak begroeten de kinderen elkaar enthousiast en kunnen ze bijna niet wachten om met hun grotere vriendjes en vriendinnetjes te spelen.
Verder volgen de HEDO -kinderen hetzelfde programma als de BSO -kinderen tot 6 jaar, wat verderop in dit beleidsplan staat beschreven onder BSO. In het kort eten de kinderen een cracker rond 16.00 uur en krijgen ze nog iets te drinken, gaan ze nog een keertje naar de wc en worden ze verschoond en wordt er vaak nog lekker buiten gespeeld tot de papa’s en mama’s komen.

Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen van de Hele Dagopvang (HEDO) opgehaald worden. De ouders mogen ook eerder komen maar dit gebeurt dan wel in overleg. Zoals bijvoorbeeld voor de kinderen van de flexibele opvang. Het kind neemt afscheid van de groep en de pedagogisch medewerker, zij draagt het kind over aan de ouders. Pedagogisch medewerkers dienen er altijd van op de hoogte te zijn als een kind door iemand anders dan zijn eigen ouders opgehaald wordt; het kind wordt niet zomaar meegegeven. Als het een onbekende is dan belt de pedagogisch medewerker een van de ouders om dit te checken.

Tot 17.30/18.00uur is er op maandag, dinsdag en donderdag altijd een pedagogisch medewerker voor de Vlinders aanwezig. Het kan zijn wanneer de pedagogisch medewerker van de Vlinders groep rond 17.30 uur naar huis gaat dat die kinderen die over zijn naar de Rakkers komen. Dit zijn vaak weinig kinderen, is de groep relatief groot en/of druk dan gaan de HEDO -kinderen van de Vlindersnaar de Puppy’s toe om emotionele veiligheid te bieden.
De grote kinderen kunnen veel indruk maken op de kleinste kinderen van de Vlinders. Hier zijn we ons bewust van!

Om 18.30 uur is er op alle dagen 1 pedagogisch medewerker over, wanneer er dan nog Vlinders en Rakkers over zijn dan gaan die rustig aan tafel met een spelletje of ze gaan kleuren bij de Puppy’s. Omdat hier de allerkleinste kinderen zitten en de meeste veiligheid geboden kan worden voor de kinderen van alle leeftijden kiezen we ervoor om op het einde van de dag hier alle kinderen te verzamelen. Vaak gaat het om heel weinig kinderen of kinderen uit hetzelfde gezin. De kinderen worden wel gemotiveerd om iets rustigs te doen om de kleinste kinderen niet af te schrikken. Dit gaat goed en er wordt vaak met veel plezier nog met elkaar gespeeld en gekroeld.
Om 18.30 is ook de schoonmaker aanwezig. Dit in verband met het Vierogen Principe.

Op woensdag en vrijdagmiddag kan het programma vanaf 13.00 uur afwijken wanneer het kinderaantal op de stamgroepen Puppy’s en Vlinders en op de BSO -groepen Vlinders en Rakkers laag is. Om de Puppy’s en de HEDO Vlinders dan toch voldoende speelkameraadjes te bieden en om de veiligheid te garanderen worden deze groepen samengevoegd in de ruimte van de Puppy’s. De BSO -groepen worden dan ook samengevoegd in 1 van de BSO -ruimtes. De HEDO Vlinders gaan dan naar de Puppy’s omdat de 6 + ers te veel indruk kunnen maken waardoor ze niet fijn en veilig kunnen spelen. Wel wordt op deze dagen het opendeuren beleid vaak gehanteerd (omdat sommige HEDO -kinderen geen moeite hebben met de grote kinderen maar juist graag met hen meespelen), maar daarbij is er voor het kind altijd de mogelijkheid om terug te keren naar zijn of haar eigen stamgroep.
Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld tijdens het intakegesprek.

De Vlinders___(HEDO/BSO)
We hebben voor de gecombineerde HEDO en BSO -groep gekozen omdat:

 • De kinderen het fijn vinden om na school bij hun broertje(s) en of zusje(s) op de groep te spelen, hier kijken ze naar uit.
 • Samen spelen met de grotere kinderen (en vaak ook broertjes of zusjes) biedt weer nieuwe uitdagingen en zorgt voor veel en ander speel plezier!

In het stuk over de buitenschoolse opvang op Tik Tak wordt de combineerde HEDO en BSO -groep de Vlinders verder toegelicht

Buitenschoolse opvang op TikTak

Groepsindeling

De buitenschoolse opvang op Tik Tak bestaat uit: voorschoolse opvang, na schoolse opvang en flexibele opvang. Deze opvangsoorten zijn onderverdeel over 2 basisgroepen, De BSO Vlinders en de BSO Rakkers. De kinderen zijn dus ingedeeld in een vaste groep, zodat zij steeds dezelfde leidsters om zich heen hebben. Wij bieden flexibele opvang aan, wat inhoud dat er per dag andere kinderen aanwezig kunnen zijn. De basisgroep is een groep vaste kinderen met vast dagen, die zijn vertrouwd voor de kinderen. De kinderen die flexibel zijn komen regelmatig en zijn bekenden op de groepen en van de pedagogisch medewerker(s).
Er zijn vastgestelde normen van de GGD voor wat betreft het aantal kinderen die in een groep mogen worden opgevangen door 1 pedagogisch medewerker. Beroepskracht -kin ratio (BKR). Wij kiezen bewust voor een kleinschalige opvang. Volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)mogen we 25 BSO -kinderen opvangen verdeeld over de BSO Vlinders en BSO Rakkers. De verdeling van deze 25 BSO plaatsen zijn als volgt verdeeld over de groepen.

De Vlinders en BSO Vlinders
Van 14.15-18.30 uur Maximaal 10 kinderen van 4 tot 6 jaar (BSO).
Maximaal 12 kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. (Volgens de BKR bij een combinatiegroep van Kinderopvang/BSO) (HEDO) Maximaal 16 kinderen van 2 ½ tot 6 jaar (BSO+HEDO)
De verhouding tussen het aantal kinderen en leid(st)ers is als volgt:

 • Eén pedagogisch medewerkers per acht kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

De Rakkers
Van 14.15 – 18.30 uur
Maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 en 13 jaar.

De verhouding tussen het aantal kinderen en leid(st) ers is al volgt:

 • Eén pedagogisch medewerker per tien kinderen van zes tot twaalf (dertien) jaar.

Het is de taak van de leidsters om een sportieve, rustige, gezellige sfeer te creëren op de BSO -groepen.
Het maximum aantal BSO -kinderen dat opgevangen wordt op Tik Tak is 25 kinderen verdeeld over 2 basisgroepen.

De groepen

Basisgroep of BSO –groep de Vlinders, deze groep is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Zij sluiten aan bij de 2 ½ - 4 jaar kinderen die al aanwezig zijn op de Vlinders groep en in de ruimte.
Basisgroep of BSO –groep de Rakkers, deze groep is voor kinderen vanaf 6 jaar. Zij hebben hun eigen groepsruimte.

Wij informeren ouders en kind in welke basisgroep het kind dagelijks verblijft en welke pedagogisch medewerkers op welke dag bij welke groep horen. De pedagogisch medewerkers die voor een kind zorgen, zijn tevens het aanspreekpunt voor de ouders en natuurlijk voor het kind.

De basisgroep wordt verlaten bij buitenactiviteiten, als we naar de gymzaal gaan en op het einde van de dag, wanneer er nog 1 of 2 kinderen over zijn.
Er zijn altijd 1 of 2 pedagogisch medewerkers op de groepen aanwezig. Dit is wel afhankelijk van de grote van de groep, hierbij wordt rekening gehouden met vastgestelde normen van de GGD (zie hierboven). De vaste pedagogisch medewerkers worden ondersteund voor de groepshulp. Daarnaast zijn er ook gekwalificeerde, bekende en vertrouwde invalleidsters die meewerken op Tik Tak.

Het dagprogramma

BSO de Vlinders
Het programma op BSO de Vlinders:
Om 14.15uur komen de eerste kinderen uit school, tot 15.30 uur komen er steeds kinderen uit school binnen op de groep. De kinderen komen van veel verschillende basisscholen en verschillende schooltijden. Alle kinderen die in de kleuterklassen zitten halen wij op van school. Dit kan lopend gebeuren of met de auto wanneer de afstand te groot is of wanneer het slecht weer is. Een enkele keer wordt een kind gebracht door anderen (waarmee ouders een afspraak hebben gemaakt) dit is in overeenstemming met de ouders en de pedagogisch medewerker. Deze kinderen vangen we wel altijd bij binnenkomst op in de gang. Alle kinderen hebben een eigen kapstok en luizenzak waar zij hun spullen/jassen/schoenen kunnen opbergen.
Bij binnenkomst op de groep krijgen de kinderen wat te drinken en iets te eten aan tafel, waarna zij vrij mogen gaan spelen. Aan tafel zit altijd een pedagogisch medewerker die praat met de kinderen over hoe hun dag was en hoe het met de kinderen gaat. Vaak zien broertjes en zusjes elkaar ook weer na een dag school en een halve dag Tik Tak, zij kunnen elkaar dan ook uitbundig begroeten en samen spelen. Zo komen de kinderen binnen in een gezellige sfeer en krijgen ze allemaal even de aandacht die ze verdienen na een dag school.

Afhankelijk van het weer en andere omstandigheden gaan we na het fruit eten buiten spelen met alle kinderen van de Vlinders. Het buitenspelen wisselt tussen de schoolpleinen en speeltuinen in de buurt. Bij heel slecht weer wijken we uit naar de gymzaal. Wanneer alle kinderen binnen zijn gaan we rond 16.00 uur met alle kinderen in de kring om nog een tussendoortje te eten en te drinken.

In de kring kijken we ook met elkaar welke kinderen er zijn en krijgen die kinderen de kans om iets te vertellen of om iets te laten zien. In deze kring lezen we vaak een (bijbel)verhaal voor en wordt er gezongen en gedanst met de gitaar. Tijdens de kring ligt de focus op de groep en het samenbrengen en herkennen van de kinderen. Tegelijk is dit een rust punt in het programma waarin alle kinderen bij elkaar komen en de kinderen de kans krijgen om elkaar te zien en te horen.
Omdat de groep zo divers is met kinderen tussen de 2 ½ en 6 jaar doen we activiteiten in de kring en daarbuiten om een goede sfeer te creëren waarin alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Dit doen we door plezier te maken, te praten, elkaar te helpen, samen iets te maken en door natuurlijk samen te spelen. De activiteiten buiten de kring zijn niet verplicht voor de BSO -kinderen, daarin hebben ze een vrije keus.

Vanaf 16.00 uur kunnen de kinderen van de Vlinders opgehaald worden. De ouders mogen ook eerder komen maar dit gebeurt dan wel in overleg. Zoals bijvoorbeeld voor de kinderen van de flexibele opvang. Het kind neemt afscheid van de groep en de leidster draagt het kind terug over aan de ouders. Pedagogisch medewerkers dienen er altijd van op de hoogte te zijn als een kind door iemand anders dan zijn eigen ouders opgehaald wordt; het kind wordt niet zomaar meegegeven. Als het een onbekende is dan belt de pedagogisch medewerker een van de ouders om dit te checken.

Tot 17.30/18.00 uur is er op maandag, dinsdag en donderdag altijd een pedagogisch medewerker voor de Vlinders aanwezig. Het kan zijn wanneer de pedagogisch medewerker van de Vlinders groep rond 17.30 uur naar huis gaat dat die kinderen die over zijn naar de Rakkers komen. Dit zijn vaak weinig kinderen, is de groep relatief groot en/of druk dan gaan de HEDO -kinderen van de Vlinders naar de Puppy’s toe om emotionele veiligheid te bieden. De grote kinderen kunnen veel indruk maken op de kleinste kinderen van de Vlinders. Hier zijn we ons bewust van!

Tot 18.30 uur is er op alle dagen 1 pedagogisch medewerker over, zijn er dan nog Vlinders en Rakkers over dan gaan die rustig aan tafel met een spelletje of ze gaan kleuren bij de Puppy’s. Omdat hier de allerkleinste kinderen zitten en hier de meeste veiligheid geboden kan worden voor de kinderen van alle leeftijden kiezen we ervoor om op het einde van de dag hier alle kinderen te verzamelen. Vaak gaat het om heel weinig kinderen of kinderen uit hetzelfde gezin. De kinderen worden wel gemotiveerd om iets rustigs te doen om de kleinste kinderen niet af te schrikken. Dit gaat goed en er wordt vaak met veel plezier nog met elkaar gespeeld en geknuffeld.
Op woensdag en vrijdagmiddag kan het programma vanaf 12.00 uur afwijken wanneer het kinderaantal op de stamgroepen Puppy’s en Vlinders en op de BSO -groepen Vlinders en Rakkers laag is. De BSO -groepen worden dan samengevoegd in 1 van de BSO -ruimtes. En op woensdagmiddag wordt er rond 12.30 uur een boterham gegeten met elkaar. De HEDO Vlinders gaan dan naar de Puppy’s omdat de 6 +ers soms te veel indruk kunnen maken waardoor ze niet fijn en veilig kunnen spelen. Wel wordt op deze dagen het opendeuren beleid vaak gehanteerd (omdat sommige HEDO -kinderen geen moeite hebben met de grote kinderen maar juist graag met hen meespelen), maar daarbij is er voor het kind altijd de mogelijkheid om terug te keren naar zijn of haar eigen stamgroep.

Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld tijdens het intakegesprek. We hebben voor de gecombineerde HEDO en BSO -groep gekozen omdat: Veel kinderen zijn vanaf jonge leeftijd bij ons op Tik Tak zijn en vanaf 2,5 jaar zitten zij op de Vlinders. Zodoende is deze groep en de ruimte voor hen vertrouwd. In een tijd waarin ze als 4-jarige moeten wennen aan alles wat nieuw is op school, biedt de Vlinders vertrouwdheid en veiligheid.
Het voordeel van deze manier van opvang is:

 • Dat kinderen het fijn vinden om naar hun oude vertrouwde omgeving terug te keren na een dag op school te hebben gezeten.
 • De kinderen het fijn vinden om na school terug te keren bij de kinderen die ze al heel lang kennen en waarmee ze vriendjes zijn.
 • De kinderen het fijn vinden om na school bij hun broertje(s) en of zusje(s) op de groep te spelen, hier kijken ze naar uit.
 • Samen spelen met de grotere kinderen (en vaak ook broertjes of zusjes) biedt weer nieuwe uitdagingen en zorgt voor veel en ander speel plezier!

In overleg met ouders hebben wij voor deze constructie gekozen.

BSO de Rakkers
Het programma op de Rakkers:
Het programma op de Rakkers wijkt niet veel af van de Vlinders. Ook hier komen de kinderen vanaf 14.15 uur binnen in hun eigen groepsruimte. De kinderen vanaf groep 3 die op de Kardinaal Alfrinkschool zitten komen zelf naar de BSO toe. De andere kinderen worden lopend of met de auto gehaald, afhankelijk van het weer. De Rakkers hebben allemaal een eigen kapstok en luizenzak. Rond 15.30 uur zijn ook hier alle kinderen binnen. De Rakkers krijgen ook iets eten en te drinken aangeboden en hier wordt ook samen fruit gegeten. Dit gebeurt alleen niet meer in een kring maar aan een grote tafel. De pedagogisch medewerker(s) bieden activiteiten aan die passen bij de leeftijd van de Rakkers. Tevens krijgen zij ook meer verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken zoals fruit halen, opruimen, activiteiten zelf verzinnen etc.

Ook wordt er buiten gespeeld en bij heel slecht weer wordt er uitgeweken naar de gymzaal. De kinderen vanaf 8 jaar mogen zelfstandig buitenspelen op de pleinen. Wel moeten ze dan een hesje aan zodat we ze altijd kunnen herkennen. Ouders hebben hier schriftelijk toestemming voor gegeven.
De BSO Rakkers heeft een kinderraad waarin kinderen vertegenwoordigd zijn van de Rakkers. Zij zijn gekozen leden. Een keer in de 6 à 8 weken is er een vergadering, waarin gesproken wordt over zaken die de kinderen bezighouden, of wat zij willen met bijvoorbeeld de groepsruimte of de vakanties.

Vakanties op de BSO

Tijdens de vakanties worden de Rakkers en de BSO Vlinders samengevoegd in 1 groepsruimte. Het vakantieprogramma is dan aangepast op de groepsgrootte, leeftijd, weersomstandigheden en voorkeur/ideeën van de kinderen. Om 10.00 krijgen de kinderen eten en drinken aangeboden en rond 12.00uur wordt er gezamenlijk geluncht. Verder is de dagindeling voor de middag grotendeels hetzelfde als op de schooldagen.
In de vakanties doen we ook regelmatig uitstapjes met de kinderen naar o.a. musea. het bos, het strand, de kinderboerderij, buitenspeeltuinen, etc.
Tijdens de vakantie wordt ook het opendeuren beleid gehanteerd, wel met het oog op de veiligheid en het plezier van alle kinderen. Daarbij kunnen de kinderen altijd weer terugkeren naar hun eigen stamgroep en basisgroep.

Opendeurenbeleid

Op kinderopvang Tik Tak zijn we ons bewust dat we met kinderen werken met allemaal hun eigen identiteit. Kinderen die hun eigen voorkeur hebben. Kinderen die zich allemaal verschillend ontwikkelen en zich op verschillende manieren optimaal veilig voelen. Met het oog op de kinderen, de veilige omgeving en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden hanteren we in goed overleg met collega’s en ouders een opendeuren beleid op Tik Tak voor kinderen en situaties die daarom vragen. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid voor het kind om terug te keren naar zijn of haar eigen stamgroep/basisgroep.

Dagindeling

Op de opvanglocatie wordt een vaste dagindeling aangehouden met vast onderdelen. De indeling is nader uitgewerkt in het werkplan. Ook vaste rituelen zijn onderdeel van het dagprogramma, zoals wachten op elkaar met eten en drinken, het vieren van een verjaardag en het welkom heten van een nieuw kind in de groep. Er wordt rekening gehouden met individuele behoeftes van ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen. Deze worden besproken in het intakegesprek. De dagindeling voor het kind kan dan indien mogelijk aangepast worden. Er wordt hierbij altijd rekening gehouden met het aantal kinderen, pedagogisch medewerkers, behoefte van de groep, kennis van pedagogisch medewerkers en financiën. Daarnaast biedt het programma ruimte voor het kiezen van eigen activiteiten en/of het wel/niet mee doen met de groep. Vaste breng- en haaltijden zijn belangrijk voor de structuur en continuïteit van de groep. Deze tijden zijn vermeld in het werkplan.
Pedagogisch medewerkers wijzen ouder(s)/ verzorger(s) op deze tijden en op het belang ervan voor het organiseren van activiteiten en de rust en structuur in de groep.

Wennen

In deze periode kunnen het kind, de ouder(s) /verzorger(s) en de pedagogisch medewerkers wennen aan elkaar, de groep, het dagritme, regels en gewoonten. Het proces verloopt zorgvuldig. Dit legt de basis voor het verdere verloop van de opvang. De duur van de periode is afhankelijk van het kind. Het kind is gewend wanneer het een plaats in de groep gevonden heeft. Tot die tijd houden pedagogisch medewerkers dit proces nauwlettend in de gaten. Wanneer kinderen echt niet kunnen wennen wordt dit eerst besproken met de ouder(s)/ verzorger(s) en leidinggevende, waarna in overleg met de directeur de plaatsing beëindigd kan worden.
Het wennen gebeurt wanneer een kind nieuw op Tik Tak komt, wanneer een kind gaat wisselen van stamgroep en wanneer het kind gaat wisselen van basisgroep als zij daar de juiste leeftijd voor hebben.

Binnen- en buitenruimten

Er zijn ruimten waar vaste activiteiten plaatsvinden. Tussen de verschillende ruimten is een balans tussen rust en actie, stilte en geluid, alleen en samen, spannend en veilig. De eigen groepsruimte is een herkenbare en vertrouwde plek voor het kind. Het materiaal is zodanig opgesteld, dat kinderen zelf de mogelijkheid hebben te kiezen en ook zelfstandig kunnen gebruiken. Pedagogisch medewerkers stimuleren, helpen en adviseren het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal. Ze weten waar het kind goed in is, wat het leuk vindt en wat zijn/ haar mogelijkheden en uitdagingen zijn. We vinden het belangrijk dat de kinderen iedere dag even naar buiten gaan om hun energie kwijt te kunnen. Het buitenspelmateriaal is onder andere aangepast aan de behoeftes van kinderen op lichamelijk en motorisch gebied.

Pedagogisch medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een SPW 3 (of gelijkwaardig) diploma en een geregistreerd ‘bewijs van goed gedrag’.
Vanaf 1 maart 2018 zijn alle medewerkers van Kinderopvang Tik Tak geregistreerd in een personenregister. Dit vereist de nieuwe wet Invoering Personenregister Kinderopvang. Binnen de organisatie zijn enkele vaste invalkrachten in dienst. Indien ziekteverzuim vakantie- of snipperdagen niet intern op te lossen zijn, wordt de invalkracht op de groep geplaatst. Omdat er met vast invalkrachten wordt gewerkt, kennen zij de kinderen en zijn zij op de hoogte van de werkwijze op de groep. Dit zorgt voor continuïteit en kinderen voelen zich prettiger bij een bekend gezicht dan bij een vreemde.
Alle medewerkers van Chr. Kinderopvang Tik Tak en de vrijwilliger beschikken over een geldige VOG verklaring. (Bewijs van goed gedrag, afgegeven door de gemeente waarin zij wonen)

Ondersteuning beroepskrachten (groepshulp), vrijwilliger

De beroepskrachten worden ondersteund door andere volwassenen tijdens hun werkzaamheden.
Per dag is er een rooster waarop aangegeven staat hoeveel volwassenen aanwezig zijn. Op de presentielijsten staan de leeftijden van de kinderen en hoe laat zij binnen komen en hoe laat zij naar huis gaan.

De directeur is tijdens haar pauze aanwezig op de locatie (kantoor). Het kantoor is op de eerst verdieping van het gebouw en is intern direct bereikbaar. Zij kan ingezet worden bij calamiteiten, tevens stuurt zij en coacht het team.
De werkzaamheden van de beroepskrachten worden tevens ondersteund door een groepshulp. Zij zorgt voor het schoonmaken, boodschappen en andere voorkomende werkzaamheden die te maken hebben op het gebied van huishoudelijke taken.
Tijdens de vakantie is er voor de BSO op enkele dagdelen ook een medewerker aanwezig die met zijn competenties de pedagogisch medewerksters ondersteunt. Door middel van het aanbieden van bijvoorbeeld sportactiviteiten en muziek activiteiten. Hij is chauffeur en extra begeleiding bij uitjes. Hij werkt altijd samen met een van onze pedagogisch medewerksters en staat niet alleen op een groep kinderen.

De klusjesman is een vrijwilliger, die reparaties en andere werkzaamheden die worden verstaan onder ‘klusjes’. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk verricht tijdens afwezigheid van de kinderen i.v.m. gevaarlijke situaties zoals het gebruik van spijkers.

Samenwerking scholen

De samenwerking met de school gebeurd op het gebied van thema voorbereiding en uitwerking, hierbij neemt een beroepskracht zitting in de commissie die hierover gaat. Verder wanneer de ouders akkoord gaan geven de mentoren van de kinderen een overdracht aan de scholen van de kinderen die op Tik Tak komen. Denk aan een kind die 4 jaar is geworden en begint op een nieuwe school, de mentor kan dan een overdracht over het kind en zijn/haar ontwikkeling geven aan de leerkracht. Denk aan een kind die moeite heeft op school en de leerkracht contact zoekt met Tik Tak en de mentor over het hoe het met het kind op Tik Tak gegaan is. Dit alles gebeurt alleen met toestemming van de ouders.

Ruilen/extra komen

Het kan voorkomen dat de kinderen van de kinderopvang of BSO een extra dag(deel) willen komen. Door ruilen van dagen(dagdelen) en/of andere omstandigheden. Dit kan en gebeurd zoveel mogelijk op de eigen groep. Is deze groep vol dan, in overleg met de ouders, kan het kind opgevangen worden in een andere stamgroep of basisgroep. Zodra er op de eigen groep plek is gaat het kind direct terug. Dit alles gaat in goed overleg met de ouders en zij tekenen hiervoor een tijdelijk akkoord.