Pedagogisch beleidsplan

Pedagogische visie

Christelijke Kinderopvang Tik Tak werkt vanuit christelijke waarden en normen. Haar grondslag is als volgt verwoord in de statuten van de BV: “De richting van de christelijke opvoeding van vandaag en morgen kan geen andere zijn dan de kinderen te wijzen op Jezus Christus, die de Weg de Waarheid en het Leven is”.

In de praktijk betekent dit dat onze kijk op kinderen en kinderopvang geïnspireerd wordt door wat er in de Bijbel staat over hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan.

Kinderopvang Tik Tak wil graag een veilige en zorgzame omgeving bieden, waar kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. Er worden christelijke waarden en normen meegegeven aan de kinderen, zoals liefde en respect voor elkaar en respect voor de natuur en dieren.
Onze visie op de zorg en begeleiding van kinderen wordt zo veel mogelijk ontleend aan de principes die de Bijbel ons mee geeft. Onze uitgangspunten zijn als volgt verwoord:

  • IEDER KIND IS KOSTBAAR
  • IEDER KIND IS UNIEK
  • IEDER KIND HOORT ERBIJ
  • IEDER KIND DRAAGT BIJ

Identiteit

Kinderopvang Tik Tak heeft een christelijke grondslag. Het valt niet mee om als ouders in deze tijd voor een christelijke opvoeding te kiezen voor je kind(eren). Kinderopvang Tik Tak wil daarom meehelpen richting te geven aan de christelijke opvoeding, waarbij de Bijbel een onmisbare rol inneemt.
Wij zijn ervan overtuigd dat alle kinderen, hoe jong ze ook zijn, mogen weten dat Jezus van hen houdt. Wij hopen dat dit ertoe zal leiden dat het kind zoveel hoort en leert over Gods liefde voor alles wat leeft, dat er daarna een steeds groeiend verlangen zal zijn om daar meer over te horen en te leren.

We lezen met de kinderen uit de Bijbel, die speciaal voor kinderen geschreven is en wij bidden en danken samen bij het eten. We leven bewust toe naar de christelijke feesten en staan stil bij de betekenis ervan. Tevens zullen er christelijke waarden en normen worden gehanteerd, zoals liefde, respect voor elkaar, het helpen van elkaar, vriendelijkheid, vergeven, eerlijk zijn, geduldig zijn, mildheid, trouw en zelfbeheersing. De christelijke identiteit van kinderopvang Tik Tak heeft tevens consequenties voor het personeel dat wij aannemen. Zij dienen binding te hebben en in te stemmen met de christelijke levensovertuiging die aansluit op onze visie.

Doelstelling

Kinderopvang Tik Tak wil kinderen van ouders die voor een christelijke opvoeding kiezen, verschillende vormen van opvang aanbieden waarin de lijn van thuis en school wordt voortgezet. Kinderopvang Tik Tak heet ook kinderen welkom uit niet-christelijke gezinnen of met een andere religie die zich thuis voelen op onze opvang mits zij zich ervan bewust zijn dat wij een christelijke opvang zijn en wij als dusdanig werken.
De leidsters creëren met liefde en geduld de mogelijkheden en de ruimte voor de kinderen om al spelend de wereld te ontdekken, te leren, te doen en samen te zijn. Het plezier van de kinderen staat hierin voorop! Daarbij mogen de kinderen ook de liefde van Onze Heer voelen en ervaren door de begeleiding van onze medewerkers.

In de Wet kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang.
‘Verantwoorde kinderopvang is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving’. Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen – Walraven.
Deze vier opvoedingsdoelen zijn:

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
  • De kans bieden om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken.

Deze doelstellingen sluiten goed aan bij de pijlers van kinderopvang Tik Tak: ieder kind is kostbaar, ieder kind is uniek, ieder kind hoort erbij en ieder kind draagt bij. Dit is verder uitgewerkt in het hoofdstuk Pedagogisch beleid.