Beleid vierogen principe

Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam is de commissie Gunning ingesteld om onderzoek te doen naar de toedracht van de zedenzaak met als doel hieruit lessen te trekken voor een betere en veiliger kinderopvang.
Na gedegen onderzoek naar de praktijk van de kinderopvang, de regelgeving, het toezicht en hulpverlenende instanties is de commissie Gunning met een rapport vol aanbevelingen gekomen. De commissie richt zich met haar aanbevelingen tot alle betrokkenen bij de kinderopvang.
De aanbevelingen zijn niet alleen relevant als het gaat om seksueel misbruik, maar ook als het gaat om kindermishandeling of andere veiligheidsrisico’s

Dit document gaat over hoe Chr. Kinderopvang Tik Tak het zogenaamde Vier - Ogen - Principe toepast in het beleid.

De kinderopvang moet dus voorkomen dat een beroepskracht alleen kan zijn met één of meerdere kinderen. Deze maatregel is vertaald naar:

 • Meer ogen op de groep
 • Meer oren op de groep en
 • Transparantie van de ruimtes.

In 2013 mogen medewerkers in de opvang wettelijk niet meer alleen op de groep staan; er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren. Vanaf juli 2013 controleert de inspectie (GGD) alle locaties op de juiste uitvoering hiervan.

De situaties op de locatie van KDV Kinderopvang Tik Tak.

Naast praktische oplossingen om meekijken en luisteren mogelijk te maken vindt Kinderopvang Tik Tak vooral ook ‘de gedachte achter’ het principe van belang. We moeten werken aan een professioneel en open werkklimaat. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen, te coachen en feedback te geven. Zo verval je minder snel in je eigen patroon. Regels kunnen helpen, maar gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. Eerlijkheid tussen medewerkers en ouders is belangrijk.

Jaarlijks wordt er op Kinderopvang Tik Tak dan ook veel aandacht geschonken aan een beroepshouding en aan de beroepscode van de kinderopvang. In verschillende overlegvormen, zoals teamoverleg en functioneringsgesprekken komt dit ter sprake. Het gaat daarbij om ‘open’ samen te werken met collega’s. Spreek je collega’s aan op ongewenst gedrag. Meld het direct bij je collega en bij de directeur wanneer je denkt dat er iets niet klopt.

Op Kinderopvang Tik Tak streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn dan kunnen we van dit streven afwijken. Wettelijk mag je bij halve groepen alleen op de groep. Bij Tik Tak is er een directe verbinding tussen de beide dagopvang groepen, waardoor de medewerkers vrijwel nooit alleen op de groep staan. Voor de definitie van een beroepskracht (lees pedagogisch medewerker), kunt u gaan naar; www.fcb.nl/kinderopvang/cao/inhoud/bijlager. In de bijlage 3 staan de eisen waar een beroepskracht aan moet voldoen.
In deze bijlage staan ook de eisen voor de overige medewerkers.

Wat verstaan wij onder een groep?

Een groep op Tik Tak is een aantal kinderen in de leeftijd van 0-2 ½ jaar, 2 ½ tot 4 jaar en 6 jaar en ouder, die samen spelen en ontwikkelen. Bij een kind over te laten gaan naar een andere groep houden wij rekening met de ontwikkeling van een kind. Kinderen moeten zich veilig en gekend voelen.
Een groep op Tik Tak heeft een grootte van 10 tot 12 kinderen.

De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio is:
A. Eén beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar.
B. Eén beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar.
C. Eén beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar.
D. Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Verder is het conform het “convenant kwaliteit”
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang) toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden:

 • Voor 9.30 uur
 • Tussen 12.30-15.00 uur.
 • Na 16.30 uur.

Voor een deel van de ‘onderbezette’ uren aan het begin eind van de dag zullen de aanwezige kinderen in één groep worden opgevangen door een beroepskracht met een vroeg- of late dienst. De gezamenlijke opvang duurt bij voorkeur niet langer dan 1 uur per keer.
Ook op dagen dat er op één of meerdere groepen een onderbezetting van kindplaatsen is, kunnen groepen worden samengevoegd. Hierbij houden wij rekening met de samenstelling van de groep, zodat dit op pedagogisch verantwoorde wijze plaatsvindt. De beroepskracht-kind-ratio mag hierbij niet worden overschreden. De emotionele veiligheid van de kinderen moet hierbij gewaarborgd blijven.

Gedurende de hele periode waarop er kinderen die geplaatst zijn en door Chr. Kinderopvang Tik Tak opgevangen worden aanwezig zijn, is het van belang dat er altijd minimaal 1 beroepskracht aanwezig is (naar de norm van beroepskracht-kind-ratio) en een andere volwassene die ingezet kan worden in geval zich een calamiteit voordoet. (dit kan bijvoorbeeld een leerkracht van school zijn die op de vestiging aanwezig is maar ook een groepshulp)

Bovenstaande momenten zijn aandachtspunten bij de uitwerking van het vier-ogen-principe. Kinderopvang Tik Tak heeft het vier-ogen-principe voor kinderen tussen 0 en 4 jaar als volgt uitgewerkt.

De situatie op Chr. Kinderdagverblijf Tik Tak.

 • Er wordt gestreefd naar meer dan één beroepskracht aanwezig op de groep, wanneer de groepsgrootte het niet noodzakelijk maakt om meer dan één beroepskracht aanwezig te laten zijn, is er of een groepshulp aanwezig of de directeur in haar kantoor.
 • Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z’n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.
 • Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig onaangekondigd elkaars groepsruimtes binnen. Vooral op de momenten waarop PM-ers alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/sluiten en pauzemomenten.
 • De directeur/leidinggevende komt regelmatig binnen in de groepsruimte waarop PM-ers alleen op de groep staan, zoals tijdens openen/sluiten en pauze momenten. Zij zorgt ervoor dat haar bezoek geen vast patroon aanneemt.
 • De groepsruimten zijn transparant door de aanwezige ramen. Van buitenaf kunnen medevolwassenen goed meekijken.
 • De verschoonruimte is op de groep en altijd zichtbaar voor andere volwassenen.
 • Er is een audiovisueel middel aanwezig, in de slaapkamer en op de groep staat een babyfoon. Bij aanvang van de dag wordt de babyfoon door de PM-er zowel in de slaapkamer als op de groep direct aangezet. Dit is een afspraak.
 • Van binnenuit zijn de buitenspeelterreinen overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen. Bij het andere speelterrein mag er alleen met twee medewerkers buiten gespeeld worden.
 • De flexibele inzet van stagiaires en een groepshulp vergroot de aanwezigheid van extra ogen en oren. Daarbij in het oog houdend dat stagiaires onder de 18 jaar niet ingezet mogen worden als volwassene. De groepshulp zal een wisselend rooster hebben en ingezet worden op de groep waar 1 Pedagogisch Medewerker werkt.
 • Kinderen op Tik Tak, die extra aandacht nodig hebben worden opgevangen door hiervoor gekwalificeerde beroepskrachten. Wanneer dit de veiligheid van de andere kinderen in gevaar brengt, gaan wij een gesprek met ouders aan en zullen wij een andere opvang adviseren.
 • Wanneer de meeste kinderen zijn opgehaald, worden de groepen samengevoegd.
 • Op Kinderopvang Tik Tak werken gediplomeerde beroepskrachten.
 • Elke medewerker, vrijwilliger of stagiaire op Kinderopvang Tik Tak heeft een recente V(verklaring) O(omtrent) G(gedrag).