Pedagogisch beleidsplan

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van de Christelijke Kinderopvang Tik Tak. Kinderopvang Tik Tak is een kleinschalige, christelijke opvang voor kinderen tussen de 0 – 13 jaar in Maassluis.

Het beleidsplan vormt een kader waarbinnen Tik Tak invulling geeft aan de opvang met onze visie en doelstellingen. De werkwijzen zijn beschreven in een pedagogisch werkplan, die op de vestiging ter inzage ligt. Het werkplan is een praktische uitwerking van het beleid en bevat afspraken over de dagelijkse gang van zaken. Uitgangspunt daarbij is altijd de visie zoals wij die hier verwoorden.

De christelijke identiteit van kinderopvang Tik Tak vormt een rode draad door het gehele plan. Onze kijk op kinderen wordt helder verwoord in de vier uitgangspunten: ieder kind is kostbaar, ieder kind is uniek, ieder kind hoort er bij en ieder kind draagt bij binnen haar/zijn mogelijkheden. Daarnaast zijn de opvoedingsdoelen uit het Convenant Kinderopvang nader uitgewerkt, om de lezer een helder beeld te geven van hoe onze visie zich laat vertalen naar de praktijk.

Het pedagogisch beleidsplan dient vooral als leidraad voor de pedagogisch medewerkers. Zij brengen de visie en doelstelling van kinderopvang Tik Tak dagelijks in de praktijk met de kinderen. Tijdens teamvergaderingen zal elke keer een onderdeel van het pedagogisch beleidsplan besproken worden. Op deze wijze willen we bereiken dat het pedagogisch beleidsplan een stabiele basis gaat vormen voor het werken met de kinderen op de groepen.

Daarnaast informeert het pedagogisch beleidsplan ouders over de werkwijze en invulling van de opvang. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor hun kind. Wij willen ouders het vertrouwen geven dat de zorg voor hun kind(eren) bij ons in goede handen is. Wij vinden een intensief contact met ouders/verzorgers belangrijk. In dit plan staat beschreven hoe Tik Tak ouders informeert en betrekt bij de opvang van hun kind(eren). Ouders kunnen het pedagogisch beleidsplan opvragen bij de kinderopvang of downloaden via de website www.christelijkekinderopvangtiktak.nl

Tenslotte is het pedagogisch beleidsplan ook ter inzage voor gemeentelijke instanties, zoals de GGD, als zij hun jaarlijkse controle uitvoeren. Het plan geeft openheid van zaken over hoe voldaan wordt aan de normen van de Wet Kinderopvang.

Omdat de kwaliteitseisen in de kinderopvang steeds bijgesteld worden en wij als kinderopvang Tik Tak daarin mee willen groeien, wordt het pedagogisch beleidsplan jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangepast.