Pedagogisch beleidsplan

Geen enkel kind ontwikkelt zich op dezelfde manier. Ieder kind volgt zijn of haar eigen tempo en kan daarom niet zomaar naast een meetlat worden gelegd.
Kinderopvang Tik Tak vindt het echter belangrijk om goed naar kinderen te kijken: zitten kinderen lekker in hun vel, hebben ze plezier in het spel, komen ze voldoende toe aan het leren van nieuwe competenties.

Door hier gericht naar te kijken, krijgt de pedagogisch medewerker een duidelijk beeld van het kind en kan worden vastgesteld of er punten van zorg zijn in de ontwikkeling van het kind. De pedagogisch medewerker kan dan extra aandacht besteden aan deze punten tijdens de opvang. Voor het observeren van de kinderen gebruiken wij de ‘Zo lijsten’. Die worden digitaal door de medewerkers ingevuld. Van elk kind op de dagopvang is er een schema gemaakt, van welk kind wanneer geobserveerd moet worden, daarna volgt er een 10 minutengesprek met de ouder (s).

Als bijvoorbeeld duidelijk wordt dat het kind verlegen is en daardoor geen aansluiting vindt bij de andere kinderen, kan de pedagogisch medewerker het kind meer betrekken bij de groep en het samenspelen stimuleren. Wanneer een kind een taalachterstand heeft zijn wij gekwalificeerd om het kind activiteiten aan te bieden om de taal te stimuleren, de ene keer zullen dit activiteiten binnen de groep zijn de andere keer wordt het kind apart genomen. Dit zal uiteraard eerst met ouders besproken worden.

Wanneer de pedagogisch medewerker vermoedt dat er ernstigere problemen zijn in de ontwikkeling van het kind, wordt dit met de leidinggevende besproken. Er kan worden gekozen om een gerichte observatie uit te laten voeren door een pedagoog. Deze kan het probleem in kaart brengen en een handelingsplan opzetten. Dit vindt altijd plaats in goed overleg met de ouders. Eventueel wordt er ook met de school overlegd of zij het probleem herkennen en welke aanpak de school hanteert. Indien er noodzaak bestaat tot extra/speciale begeleiding van een individueel kind, zal overlegd worden met de ouder(s)/ verzorger (s) of dit haalbaar is, de expertise hiervoor hebben wij zelf binnen de organisatie. Daarnaast heeft Tik Tak een samenwerkingsverband met het C (centrum) voor J (jeugd) en G (gezin) (CJG).

Gegevens van de kinderen worden zorgvuldig behandeld en niet zonder toestemming afgegeven aan derden.
Daarnaast werken wij met Opbrengst Gericht Werken. Waarin Pedagogisch medewerkers kritisch naar zichzelf leren kijken.

Mentoraat

Vanaf 1 januari 2018 is het wettelijk verplicht dat elk kind een eigen mentor krijgt toegewezen. Op Tik Tak hebben de kinderen al een mentor. Bij de BSO krijgen de kinderen vanaf 1 januari 2018 ook een eigen mentor.
De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Voor de Puppy’s en Vlinders volgt de mentor de ontwikkeling van het kind en is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de ouders.
Bij de BSO is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en het kind. De mentor hoeft niet noodzakelijk een van de ‘vaste gezichten’ van het kind te zijn. Bij Tik Tak streven wij hier wel zoveel mogelijk naar.